GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

 

Verilerinizin azami düzeyde korunuyor olması Carrtell Teknoloji ve Lojistik Anonim Şirketi için önem arz etmektedir. Kişisel verileriniz Carrtell’e ait web sitesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.  Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi maksadıyla Carrtell tarafından işlenen kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 

Kişisel veri, kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Carrtell tarafından işlenen kişisel verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklar işbu Gizlilik Politikası’nda paylaşılacaktır.

 

Carrtell’in işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkı her zaman saklıdır.

 

Toplanan Kişisel Veriler

 

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin işbu protokolde belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir.

 

Carrtell.co web sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır.

 

İnternete bağlı olan tüm bilgisayarlara, IP adresi olarak hizmet veren bir alan adı ve sayılar dizisi verilmiştir. Bir ziyaretçi web sitemiz üzerindeki herhangi bir sayfayı istediği zaman, web sunucuları otomatik olarak o ziyaretçinin alan adını ve IP adresini görürler. Alan adı ve IP adresi, Carrtell’e ait web sitesine ulaşılmış olan IP adresi dışında ulaşan kişi hakkında hiçbir kişisel bilgiyi açığa vurmazlar. IP adresi, internet servis sağlayıcısı, tarayıcının özellikleri, işletim sistemi ve siteye giriş-çıkış sayfaları gibi standart bilgiler istatiksel amaçlı kaydedilen rutin bilgi toplamak maksatlı elde edilen bilgilerdir. Bu bilgiler Carrtell tarafından toplu trafiğin incelenmesi, web sitesinin kötüye kullanımını araştırmak veya yargı organları istediği zaman vermek için kullanılır. Carrtell bu bilgileri belirli şahıslar için toplamaz ve değerlendirmez. Bu veriler sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

 

Carrtell’e ait web sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçiden izni talep edilen, çerez metninde detayları ayrıntılı olarak ele alınan bazı bilgiler ise çerezlerin ziyaretçi tarafından kabul edilmesi suretiyle ziyaretçi deneyimini geliştirmek amacıyla toplanır.

 

Carrtell’e ait Platform’a girerken, kullanıcı adı, firma adı ve iletişim bilgileri yalnızca kullanıcının hesabını Platform içinde devam ettirmek amacıyla kaydedilir. Bu bilgiler kullanıcıları Platform dışında teşhir veya teşhis etmek için kullanılmaz.

 

Kullanıcıların Carrtell’den hizmet alabilmesi adına 3. kişilerden açık rıza alarak Carrtell ile paylaştıkları kişisel veriler yalnızca görevin ifa edilebilmesi için görevli personel ile paylaşılır ve görev ifa edildikten sonra makul süre içerisinde silinir.

 

Platform’a girerek uygun adımların takip edilmesi neticesinde Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olarak Platform’a üye olan kullanıcıların aşağıdaki bizlerle paylaşmış oldukları bilgiler Carrtell bünyesinde gerekli olduğu süre kadar saklanır ve ardından kanundaki sürelere riayet edilerek silinir.


 • Kimlik Bilgileri: Firma alt kullanıcıları ad, soyad, firma adı, vergi no, vergi dairesi bilgileri, gönderici ad, soyad, teslimat yapılacak kişi ad, soyad
 • İletişim Bilgileri: Firma telefon numarası, firma adresi, firma depo adresleri, firma e-posta adresi, gönderici adresi, teslimat adresi, gönderici e-posta, teslim edilecek kişi e-posta adresi, gönderici telefon numarası, teslim edilecek kişi e-posta
 • Müşteri İşlem Bilgileri: Sipariş ve fatura bilgileri, teslimat işlem bilgileri, gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, Destek Merkezi ile chat kanalıyla yapılan konuşma içeriklerine yönelik bilgiler, alıcıların yazılı olarak ilettikleri talepler 
 • İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri
 • Pazarlama Bilgileriniz: Yararlanılan kampanya bilgileri, profilleme ve segmentasyon bilgileri, çerez kayıtları
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileri

 

KVKK 4. maddesi uyarınca kişisel verilerini doğru ve güncel olarak tutulması yükümlülüğü kapsamında kullanıcıların Carrtell ile paylaştıkları bilgileri doğru ve güncel olarak paylaşması veya değişen bilgiler için paylaşılan bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Amaçları

 

Paylaşılan kişisel veriler,

 

 • Kullanıcılara taahhüt edilen faaliyetleri en iyi şekilde yerine getirebilmek,
 • Kullanıcılara verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Kullanıcılara geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek,
 • Kullanıcılara kampanyalar, ücret güncellemeleri vb. hususlardaki değişiklikleri bildirebilmek,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi ve faturalandırma süreçlerinin yürütebilmek,
 • Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve denetiminin yapılabilmesi,
 • Üçüncü taraf lojistik hizmet sağlayıcılarının, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılabilmesi,
 • Stratejik analiz çalışmalarının yürütülebilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerine değerlendirilebilmesi,
 • Ürünlere yönelik bilgi alınabilmesinin sağlanabilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi için;

 

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Paylaşılması

 

Carrtell ile paylaşılan kişisel veriler; kullanıcılara vadedilen hizmetin sunulabilmesi adına hizmet alınan ve/veya hizmet verilen, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunulan, iş birliği yapılan 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile mevzuata riayet edilerek aktarılabilecektir.

 

Kişisel veriler hizmet konusu faaliyetlerin sürdürülebilmesi maksadıyla mevzuatta öngörülen ve kullanıcının kabul beyanında belirtmiş olduğu sınırlamalar dahilinde kullanılacak, işleme tabi tutulacak veya aktarılacaktır.

 

Veri Sahibinin Hakları

 

KVKK 11.maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

 

Kişisel verilerin barındığı sistemler ve veri tabanları, KVKK 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir. Carrtell herhangi bir amaçla işlenen kişisel veriler, bu amaçlar için gerekli olandan daha uzun süre saklanmayacağını taahhüt eder.

 

İletişim 

 

Kullanıcılara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerin, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni uyarınca işlenmesini kabul edip etmemek tamamen sizin inisiyatifinizde olup Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni ile ilgili her türlü soru, görüş, öneri, şikayet ve düşünceler post@carrtell.co adresi aracılığıyla Carrtell’e iletilebilir.